top of page

TAXONOMI/CSRD/CSDDD

Det ständigt föränderliga landskapet inom hållbarhet leder till att organisationer behöver arbeta med hållbarhetsfrågor som är relaterade till miljö, social dimension, personal, respekt för mänskliga rättigheter, bekämpning av korruption och mutor. Det är en viktig del av förvaltningsarbete. Genom att använda EU-taxonomins riktlinjer kan företag visa sitt engagemang för socialt ansvar genom att investera och rapportera om projekt och verksamheter som främjar social hållbarhet. 
EU:s direktiv om hållbarhetsrapportering (CSRD) bygger på tidigare rapporteringskrav och utvidgar dem till att omfatta en bredare uppsättning hållbarhetskriterier, inklusive sociala aspekter. Det innebär att företag nu måste rapportera mer detaljerad information om socialt ansvar, inklusive arbetskraftsfrågor, mångfald, jämställdhet och mänskliga rättigheter i sina årsrapporter.

Till skillnad från tidigare krav inom taxonomins miljörapportering behöver företagen ta sikte på frågor rörande den sociala dimensionen av taxonomin. Det finns även ett krav på att en extern revision av ackrediterad utförare av kvalitetsgranskning av hållbarhetsrapporter ska utgöra kvalitetsgranskningen.
Med ökande intresse från investerare och konsumenter kommer parallell utveckling kring ESRS/CSRD och den sociala taxonomin innebära en rad fördelar för de berörda verksamheterna. Den stora fördelen blir att verksamheterna kommer att ligga steget före när det gäller kommande krav på rapporteringen av sociala frågor, styrning och due diligence. Den ”röda” taxonomin kommer på samma sätt som den ”gröna” taxonomin inkluderas i hållbarhetsrapportering i enlighet med ESRS/CSRD.

ANSVAR SÄKERHET kan hjälpa din organisation att navigera i hållbarhetsdjungeln avseende socialt ansvar genom att erbjuda konsultation och expertis för att säkerställa att din organisation följer regelverken och uppfyller de sociala kraven. 

Kontakta oss för mer information om hur vi kan stödja dig i att integrera socialt ansvar och hållbarhet i din verksamhet och rapportering.

SEKTORÖVERGRIPANDE STANDARDER (2).png

01 


Sektorsövergripande standarder


ESRS är standarder som delas upp i olika kategorier: övergripande principer, 
miljö, socialt och styrning. Varje kategori innehåller en eller flera 
underkategorier. Miljö föreslås ha underkategorier såsom 
klimatförändringar, vatten och marina resurser med fler. Socialt ska delas i 
förslaget på egen arbetsstyrka, arbetare i värdekedjan, påverkade 
samhällen m.m. Sammanlagt ska det finnas 84 specifika krav. Specifika ESRS 
standarder planeras komma från EU kommissionen i juni 2024. 

02 / 


Rapportering och EU Taxonomin

Taxonomin inkluderas i rapportering i CSRD/ESRS som innebär att 
hållbarhetsrapporteringen ska även inkludera information som visar på 
verksamhetens hållbara delar i enlighet med taxonomin. 


Taxonomin i sig kan delas på EU:s gröna taxonomi (miljö) som är 
klassificeringssystem för miljömässigt hållbar affärsverksamhet och EU:s 
röda taxonomi (social) som är klassificeringssystem för socialt hållbar 
affärsverksamhet. 

03 


Social hållbarhet

Redan år 2022 har EU publicerat sin slutrapport med förslag gällande den 
sociala ”röda” taxonomin och hur den kan utformas. Syftet med den sociala 
taxonomin är att vägleda investerare mot mer hållbara investeringar även 
gällande social hållbarhet men även att i större skalan kunna täcka ”S” i 
ESG. Genom att titta på förslaget kan man konstatera att den sociala 
taxonomin uppdelar frågor kring social hållbarhet i tre olika områden: 


1. Arbetsrättsliga frågor. 


2. Frågor som handlar om verksamhetspåverkan på människors 
levnadsstandard. 


3. Verksamhetsbidrag till hållbara samhällen. 


Den sociala taxonomin är under utveckling parallellt med framtagandet av 
rapportering i CSRD/ESRS. Genom att inkludera den sociala dimensionen 
både i hållbarhetsrapportering och även taxonomin som 
klassificeringssystem ger det verksamheter fördelar när det gäller de 
kommande krav på rapportering av sociala frågor, styrning och due 
diligence och samtidigt följer utvecklingen det ökade intresset från investerare och konsumenter.

bottom of page