top of page

BLOGG


Kära uppdragsgivare och läsare!

Här kommer ett färskt nyhetsbrev för mars, med nya spännande nyheter och intressanta händelser!


NY SAMARBETSPARTNER - MICASA

Vi fortsätter att imponeras av våra uppdragsgivares kraft att stävja arbetslivskriminalitet i fastighetsbranschen. En av de aktörerna som aktivt arbetar mot osunda leverantörer och entreprenörer och vill stärka de seriösa aktörerna är MICASA. Som ett led i det arbetet med att bidra till sunt samhälle så har de valt att samarbeta med ANSVAR SÄKERHET i deras förvaltningstjänster.

Tillsammans har vi förstärkt deras avtal, vi kommer att mer djupgående granska de bolag som de vill teckna ramavtal med och vi kommer även att planera för oannonserade arbetsplatskontroller i deras verksamhet för att säkerställa att inga oseriösa bolag agerar i Micasas fastigheter.

Med anledning av detta samarbete har vi ställt några frågor till Micasa:

Varför tycker Micasa att det är viktigt att förstärka avtal med förstärkande tilläggsklausuler?

”Micasa är ett kommunalt bolag med det unika uppdraget att äga och förvalta Stockholms stads omsorgsfastigheter. Vi tar det som en självklarhet att alla våra fastighetsrelaterade arbeten och entreprenader utförs under rättvisa förhållanden. Vi värdesätter även att våra upphandlingar genomförs med integritet och i en miljö av öppen konkurrens. För att stärka detta åtagande har vi påbörjat ett samarbete med ANSVAR SÄKERHET för vissa av våra förvaltningsuppdrag och ramavtal.”

Hur upplever era ramavtalsleverantörer det nya arbetssättet och de nya förstärkta avtalen?

"Vi på Micasa får stor hjälp från pålitliga leverantörer och entreprenörer. De stödjer oss när vi förnyar avtal och utvecklar sätt att göra kontroller på plats. Vi betonar i våra anbudsdokument att Micasa inte accepterar fusk eller svartarbete i våra tjänsteavtal.”

Märker ni någon skillnad i ert arbete med leverantörer/entreprenörer och för den delen även era medarbetare på Micasa?

”Vårt samarbete med ANSVAR SÄKERHET ökar tryggheten för oss på Micasa. Genom uppdaterade avtal och möjligheten till oannonserade arbetsplatskontroller, skickar vi en klar signal till våra partners. Micasa tar starkt avstånd från fusk och är aktivt engagerade i att motverka det.”


Foto: Emilie Melin, Micasa

På bilden från vänster Karl Frisell, Micasa, Jessica Löfström, ANSVAR SÄKERHET, Rebecca Falk, ANSVAR SÄKERHET och Örjan Rosvall, Micasa.


Äntligen är CSDDD här!

Den 15:e mars gav EU-länderna sitt godkännande till en ny EU-lag som rör företags ansvar gällande mänskliga rättigheter och miljö, kallad CSDDD. Trots vissa förändringar från det ursprungliga förslaget, innebär detta steg ett betydande framsteg, även om det endast kommer att omfatta mycket stora företag efter en serie kompromisser.

Mottagandet av detta beslut är positivt, även om många hade hoppats på en starkare överenskommelse från början. Ändå anses ett försvagat direktiv vara bättre än att sakna regleringar helt och hållet.

Tidigare var det tänkt att direktivet skulle gälla företag med minst 500 anställda och 150 miljoner euro i omsättning. Nu har denna tröskel höjts till att endast inkludera de allra största bolagen, med minst 1000 anställda och 450 miljoner euro i omsättning.

För företagen innebär CSDDD att genomförandet av due diligence-processer för värdekedjor blir en nödvändighet snarare än en valmöjlighet. Detta innebär att de aktivt ska identifiera och åtgärda eventuella negativa effekter som kan härledas från deras verksamhet, inklusive risker för kränkningar av mänskliga rättigheter. Detta kräver noggranna kartläggningar av värdekedjor och en aktiv hantering av eventuella problem som identifieras.

Med våra tjänster som innefattar due diligence i värdekedjan kan vi med stolthet stödja ert företags arbete med social hållbarhet och efterlevnad. Med ANSVAR SÄKERHET blir det lättare för er att vara i framkant när det gäller CSDDD, CSRD och kommande lagstiftning samt att hantera det sociala ansvarstagandet i verksamheten.

Hör gärna av dig till oss om du vill veta mer om hur vi kan hjälpa er verksamhet i det arbetet.

VI FINNS FÖR ER!

Vi finns alltid tillgängliga och redo för att hjälpa er. Önskar ni komma i kontakt med oss gällande bakgrundskontroller, arbetsplatskontroller, upphandlingsstöd, rådgivning eller dokumentskanning kontakta oss på info@ansvarsäkerhet.se eller ring till +46 (0) 10 175 90 09.


Rapport

ARBETSLIVSKRIMINALITET – ETT HOT MOT GOD PRODUKTIVITETSTILLVÄXT


I januari presenterade ANSVAR SÄKERHET sin expertrapport som vi fått i uppdrag att skriva av regeringens Produktivitetskommission (Fi 2023:03) och deras ordförande Hans Lindblad.


Sammanfattningsvis 


 ⁃ Arbetslivskriminalitet är nu så omfattande att den blivit samhällshotande och som på sikt försämrar Sveriges ekonomi. 


 ⁃ Arbetslivskriminalitet utgör ett skatteundandragande på flera hundra miljarder varje år,


 ⁃ Seriösa företag och vita arbetstillfällen slåss ut,


 ⁃ Seriösa bolag tvingas ofrivilligt in i en svart/grå sektor för att överleva,


 ⁃ Antalet illegala som verkar i Sverige är i mörkertal men 10 000-tals tros befinna sig här illegalt,


- Lönenivå för de som arbetar illegalt är i dag runt 40-50 kr i timmen.


Rapporten har utarbetats av ANSVARET SÄKERHET sammanställts och författats av Hans Jeppsson på uppdrag av ANSVAR SÄKERHET. Bild: kommissionens ordförande Hans Lindblad och vår författare Hans JeppsonLäs rapporten:


Rapport Arbetslivskriminalitet
.pdf
Ladda ner PDF • 4.35MB

Kontakt för journalister och redaktioner: Jessica Löfström, 070 774 87 58 


JULHÄLSNING


Social hållbarhet på allvar

De flesta branscher har en del att lösa när det gäller social hållbarhet. Arbetet omfattar olika områden såsom diskriminering, arbetsolyckor, dåliga arbetsvillkor, arbetskraftsexploatering. Genom att ställa krav på egen verksamhet och hela leverantörskedjan kan våra verksamheter bidra till socialt hållbart samhälle.


Ansvar och brottsförebyggande arbete stävjar oseriositet i branschen och leder till bekämpning av ekonomisk brottslighet, illegal eller svart arbetskraft, arbetsmiljöbrott och människoexploatering. Alla verksamheter spelar en oerhört viktig roll för att bidra till social hållbarhet. Varje kontroll, varje riskbedömning som utförs inom verksamhet leder till att risker med oseriösa aktörer minskar och utsatthet för illojal konkurrens reduceras.


Kravställning, kontroll, granskningar samt uppföljning av leverantörer är en förutsättning för en god affärsrelation som verkar avhållande på oseriösa aktörer och medför att seriösa aktörer kommer in i projektet. Dessutom bidrar verksamheten till arbetet med socialt ansvar och uppfyllande av krav för att nå potentialen i de kommande EU kraven, CSRD, CSDDD.


För oss på ANSVAR SÄKERHET är det viktigt att hjälpa verksamheter att identifiera sociala hållbarhetsrisker i projekten och säkerställa att tillsammans kan vi bidra till ett socialt hållbart samhälle och sunda branscher. Vi vill att år 2024 ska präglas av ett intensivt arbete för schyssta arbetsrättsliga villkor, trygga, vita och säkra arbetsplatser. Detta kan vi uppnå tillsammans med er som vill finna effektiva lösningar på de utmaningarna som finns idag i de flesta branscherna. Tillsammans skapar vi en transparent och socialt hållbar marknad, fri från svartarbete och arbetskraftsexploatering.


Vi finns för er !

Även om det är julledighet och nytt år på språng så finns vi tillgängliga och redo att hjälpa er. Önskar ni komma i kontakt med oss under julledigheterna gällande bakgrundskontroller, arbetsplatskontroller, upphandlingsstöd eller rådgivning kontakta oss på info@ansvarsakerhet.se.

bottom of page