top of page

ANSVAR SÄKERHET

GER DIG HÅLLBARHETSDATA

ANSVAR SÄKERHET granskningar ger nyckeltal som våra
kunder 
kan använda direkt till hållbarhetsrapporteringen. 
Vi jobbar för en skillnad som verkligen spelar roll!

Price is what you pay. Value is what you get.” 
― Warren Buffett

g1_edited.jpg

1: Ingen fattigdom


Delmål 1.3 handlar kortfattat om att införa och säkra sociala trygghetssystem.
Vi tänker reflexmässigt att det rör sig om mindre utvecklade ekonomier, utan socialförsäkringssystem. Vi hör ofta att för att konkurrera i upphandlingar måste man ta in utstationerad personal från låglöneländer. Enligt Utstationeringsdirektivet gäller likabehandling mellan utstationerad och inhemsk personal. Reglerna om utstationering, fast driftställe, var skatter och sociala avgifter ska betalas är komplext. Lönedumping är olagligt, och det är ett vanligt missförstånd att utländska löner kan betalas för ett arbete som utförs här. ANSVAR granskar löner, inbetalade skatter och sociala avgifter enligt utstationeringsdirektivet och gällande EU-direktiv, tillsammans med flera andra faktorer. 

g8_edited.jpg

8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt  


Delmål 8.5. Anständiga arbetsvillkor 
Ansvar Säkerhets granskningar säkerställer anständiga arbetsvillkor genom att vi kontrollerar att bolag inte skor sig på lönedumping vilket förekommer i en allvarlig omfattning i Sverige, och slavliknande arbetsförhållanden.

Delmål 8.6 Främja ungas anställning, utbildning och praktik
Osund konkurrens tränger bort seriösa aktörer och förvränger marknadskrafterna. Lärlingar och personer som är nya på arbetsmarknaden stängs ute, när svart arbetskraft väljs in. 

Delmål  8.8 Skydda arbetstagares rättigheter och främja trygg och säker arbetsmiljö för alla
Rättsfall och grävande journalistik visar på odrägliga arbetsförhållanden för utstationerad personal kontrakterad till personalintensiva branscher i Sverige, s.k. ”löneslavar”. Ansvar Säkerhets granskningar identifierar upplägg för organiserad brottslighet där arbetslivskriminalitet satts i system. Genom att aktivt ta reda på faktiska förhållanden, går det att uppnå ett socialt ansvar. Ansvar Säkerhet genomför oannonserade platsbesök och granskar både personal och vilka bolag som är på plats. Inte sällan är det helt andra än vad som är överenskommet, och ett genomsnitt av aktuella granskningar visar att cirka 10% av personal på byggarbetsplatser är illegal.

g12_edited.jpg

12: Hållbar konsumtion och produktion 


Delmål 12.6 Uppmuntra företag att tillämpa hållbara metoder och hållbarhetsredovisning
En grundläggande faktor för social hållbarhet är lagliga arbeten, där skatt och sociala avgifter betalas. Svarta löner och skattebrott är en väsentlig del i den stora global ekonomiska brottsligheten, som i sig behöver korruption och penningtvätt för att fungera. Ansvar Säkerhet granskar arbetslivskriminalitet och arbetskraftsexploatering. Genom bakgrundskontroll och uppföljning kan vi sanera marknaden från socialt ohållbara aktörer. 

Delmål 12.7 Främja hållbara metoder för offentlig upphandling 
Arbetslivskriminalitet, som drar med sig multikriminalitet måste bort, dessförinnan kan social utsatthet inte tacklas. Skattepengar ska upphandla seriösa aktörer. Krav på social hållbarhet och framför allt uppföljning av avtalsefterlevnad är avgörande. Förkvalificera entreprenörerna och deras UE-led, ta med sociala klausuler, premisser för viten och sanktioner i avtal redan innan upphandling. Välj bara seriösa aktörer, så slipper ni en karusell av okända underentreprenörer senare i projektet. 

g16_edited_edited.jpg

16: Främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, tillhandahålla tillgång till rättvisa för alla samt bygga upp effektiva, och inkluderande institutioner med ansvarsutkrävande på alla nivåer.

Delmål 16.5. Väsentligt minska alla former av korruption och mutor.
Svartarbete och arbetskraftsexploatering är förknippat med mutor och korruption, ID-kortsbedrägerier. Exempel kan vara muta till offentlig tjänsteman för att skapa falska id-handlingar till en illegal arbetare, att blunda för avvikelser eller regelbrott på grund av hot eller personliga relationer mellan platschef och entreprenör, eller hyra bostad svart för att hysa in utstationerade arbetare.


För att förebygga korruption, måste man granska sina samarbetspartners och ha en tydlig policy. Ansvar Säkerhets granskningar är en fördjupad due diligence, helt enligt kraven i ISO37001. Vår rapportering kan användas som mycket tydlig riskinformation och med fördel inkluderas ert antikorruptionsarbete.

Kontakta oss så berättar vi mer om hur du använder Ansvar Säkerhets data i hållbarhetsrapporteringen!

bottom of page